Rong biển từ Totomart

Rong biển từ Totomart

Hết hàng Rong biển vụn có mè (1kg)
Hết hàng Rong biển vụn có mè (70g)
Hết hàng Rong biển vụn Haenong (400g)
Hết hàng Rong biển vụn Wando (400g)